INZERCEPRACE.CZ JAZZDNES.CZ ZAMESTNANCI.COM Parfémy FAnn


ETICKÝ KODEX MODELINGU

PREAMBULE
Etický kodex modelingu v České republice vydává Asociace modelových agentur České republiky (dále jen AAM) v souladu se stanovami AAM s cílem zvyšovat úroveň českého modelingu jako prvku systému tržního hospodářství. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti modelingu a stanoví jim pravidla profesionálního jednání. Kodex je rovněž veřejnou informací, přístupnou všem subjektům, které se v rámci svých činností setkávají s požadavkem na poskytování služeb modelingu. Členové Asociace modelových agentur ČR se zavazují respektovat Etický kodex modelingu. Členové AAM budou usilovat, aby i všechny ostatní subjekty, užívající služby modelingu, respektovaly ujednání, uvedená v Kodexu. Cílem Kodexu je upravit pravidla spolupráce v oblasti modelingu mezi agenturami, zejména ve vztahu mateřské agentury / popř. lokální menší agentury / vůči agenturám se svým sídlem v přirozených centrech modelingu, kde dochází k realizaci hlavních a největších zakázek v oblasti modelingu. Cílem Kodexu je upravit chování subjektů modelingu, zejména modelových a reklamních agentur tak, aby respektovaly práva mateřských agentur na spoluúčasti na zakázkách modelingu, pokud je pro zakázku modelingu užito osoby, zastoupené či zprostředkované mateřskou agenturou. Mateřskou agenturou je taková agentura, která má sepsánu smlouvu o výlučném zmocnění osob, prezentovaných ostatním subjektům jako model(ka), manekýn(ka), hostes(ka).


ČLÁNEK I.
MODELING, SLUŽBY MODELINGU A SUBJEKTY MODELINGU

Pojem modeling (nebo také model management)
Pojmem modelingu se rozumí veškerá činnost, jejímž obsahem je činnost, směřující k uzavírání smluv s třetími stranami o poskytnutí služeb modelingu.Pojmem služby modelingu se rozumí činnost, která zahrnuje:

 1. Vyhledávání osob, jejichž tváře, těla a výkonů činnosti může být užito v reklamě,reklamních materiálech třetích stran, reklamních akcích a promotions třetích stran, módních přehlídkách, pózování před fotografem, filmování, televizním natáčením a souvisejících činností.
 2. Jejich profesionální výchovu a přípravu formou specializovaných škol a kursů.
 3. Jejich evidence a zprostředkování vůči třetím stranám agenturní formou.
 4. Jejich právní zastoupení vůči třetím stranám agenturní formou.

Subjekty, které jsou předmětem modelingu:
Subjekty modelingu jsou modellingové agentury, reklamní agentury, fotografové, vlastníci komunikačních medií, přímí zadavatelé - výrobní a obchodní firmy (dále jen klienti ). Osoby, jejichž jména, tváře, těla a činností je užito v rámci služeb modelingu v souladu se zákonem na ochranu osobnosti a kteří poskytují služby obvykle nazývané - model(ka), manekýn(ka), hostes(ka) - (dále jen model)

ČLÁNEK II.
UPLATŇOVÁNÍ KODEXU

Kodex je uplatňován a interpretován Asociací modelových agentur a jejími orgány. Veškeré činnosti,porušující etiku modelingu řeší orgány AAM, jejíž sídlo je: Asociace modelových agentur, Veselá 5, 602 00 Brno.
Informace o porušení etiky modelingu se podávají písemně na adresu AAM s doloženými fakty a důkazy AAM posoudí porušení etiky a případ řeší:

 1. Sdělením poškozené straně o zahájení řízení asociací AAM.
 2. Sdělením napadené straně o zahájení řízení a výzvou ke zdůvodnění a obhájení napadeného postupu v jednoměsíční lhůtě.
 3. Po uplynutí lhůty, určené k obhájení postupu, vydá AAM objektivní stanovisko a doporučení AAM, o kterém informuje obě strany.
 4. 4.
 5. V případě, že došlo k porušení Kodexu, vyzve porušitele k nápravě činnosti, kterou porušuje Kodex modelingu.
  V případě, že porušitel nebude respektovat doporučení AAM, užije AAM veškeré své možnosti k izolaci porušitele v oblasti modelingu.

ČLÁNEK III.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY PODNIKÁNÍ V MODELINGU, STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ OBVYKLÉ PRAXE,UPLATŇOVANÉ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

Podnikání v modelingu
Podnikáním v modelingu se rozumí zejména agenturní činnost, uváděná v části " Pojem modelling a služby modelingu ",která vede k realizacím činností za úhradu, ze které je zisk agentury označen jako provize modellingové agentury

Provize agentury za zprostředkování
Provizí modellingové agentury se rozumí přirážka agentury jako příjem nad honorářem model/u před zdaněním, kterého agentura zprostředkovala k realizaci zakázky pro třetí strany - klienty. Tato provize za zprostředkování je účtována subjektům modelingu - zájemcům o zprostředkování:

 1. klientům za činnost agentury, směřující k uzavření smlouvy klienta s modelem, kterého agentura zprostředkovává na základě smlouvy o zprostředkování
 2. modelu za činnost agentury, směřující k uzavření smlouvy modelu s třetí stranou - klientem.

U zprostředkování je agentura zprostředkovatelem a smluvními stranami pro výkon zakázky jsou klient a model(ka). Agentura - zprostředkovatel žádá dohodnutou provizi od té strany, která byla zájemcem o zprostředkování.

Poplatek agentuře za zastoupení modelu / modelky při sjednávání smluv s klienty
Agentura může s modelem uzavřít smlouvu o zastupování modelu směrem k ostatním subjektům modelingu - klientům. V tom případě při výkonu činnosti jsou pro realizaci zakázky smluvními partnery agentura a klient. Klient uzavírá smlouvu s agenturou a agentura na základě této smlouvy uzavírá smlouvu s modelem. Provizí agentury - poplatkem za zastoupení - se rozumí příjem agentury z celkové částky dohodnuté ve smlouvě s klientem, po odečtení nákladů na honorář modelu před zdaněním, cestování,ubytování a dalších, předem dohodnutých výdajů.

Výše provize za zprostředkování nebo poplatku za zastoupení (dále jen provize)
Kodex stanovuje doporučenou maximální výši provize účtovanou zájemci o zprostředkování či zastoupení, jako všeobecný standard, uplatňovaný v České republice. Tímto standardem je 20% z dohodnuté částky, je li poplatníkem provize mateřské modelové agentuře subjekt, který není modelovou agenturou. Maximálně 10 % z dohodnuté částky, je li poplatníkem provize jiná modelová agentura. V ostatních případech částka stanovená systémem,uvedeným v zásadách spolupráce mezi modelovými agenturami (viz článek IV).

ČLÁNEK IV.
Smlouva o spolupráci mezi agenturami

Systém zastoupení modelů mateřské agentury (dále jen agentura M -mateřská ) agenturou, která získala pro model mateřské agentury zakázku nebo hodlá na základě této smlouvy zastupovat model agentury M (dále jen agentura K - klientová). Smlouva o scoutingu lokální agentury M pro agenturu K v případě, že agentura M nemá s modelem uzavřenu výhradní smlouvu o spolupráci.

 1. Obecná ujednání:
  Agenturou M se rozumí ta agentura, která má s modelem, pro níž je dílo sjednáno, uzavřenu výhradní smlouvu o zastoupení a zprostředkování nebo zprostředkovala a zajistila na své náklady casting pro agenturu K, za účelem vyhledání modelů, kteří by v dalším období mohli být zastupováni agenturou K. Agenturou K se rozumí agentura, která vstupuje od jednání s třetími stranami za účelem sjednávání zakázek pro modely, zastupované agenturou M.
 2. Předmět smlouvy:
  Předmětem smlouvy je dohoda o spolupráci mezi modelovými agenturami, které podepsaly Etický kodex modelingu. Agentury se zavazují, že:
  • budou vyžadovat při konzultacích s novými tvářemi prohlášení modelu, že nemá výhradní smlouvu s jinou agenturou, která je členem AAM.
  • v případě,že model má smlouvu s jinou agenturou, která je členem AAM, zavazuje se agentura, že nebude modelu zprostředkovávat zakázky v modelingu bez vědomí a souhlasu mateřské agentury - v případě, že dojde k souhlasu mateřské agentury k zastupování modelu agenturou K přičemž je nutné, aby model podepsal obdobnou smlouvu s agenturou K, musí mít model uvedeno ve smlouvě s agenturou, například formou dodatku, v jakých oblastech je ta která agentura oprávněna model zastupovat, v jakých právech je omezena a v jakých právech není omezena.
 3. Zastoupení modelů za splnění podmínek, uvedených v bodu 2 článku IV.
  Agentury mohou spolupracovat při zajišťování zakázek pro třetí strany. Na základě této smlouvy se strany dohodly na možnosti vzájemné výměny informací o akcích a konkursech, u kterých agentura K má zájem nabídnout třetí straně možnost uplatnění modelek a modelů vázaných smlouvou s agenturou M. Zastoupením se rozumí zastoupení modelu agentury M agenturou K při realizaci zakázky pro třetí stranu. V tomto případě pak vystupuje model agentury M vůči třetí straně pod jménem agentury K. Po dobu trvání zakázky platí, že agentura K je exkluzívním zástupcem modelu směrem ke straně třetí - klientovi. Klientem se rozumí konkrétní třetí strana, která však nesmí být agenturou K. Agentura K má právo uzavřít smlouvu s modelem agentury M na realizaci zakázky a sjednat podmínky této spolupráce jak s třetí stranou, tak s modelem. Agentura M nesmí zasáhnout do smluv a ujednání sjednaných mezi agenturou K, třetí stranou a modelem, zastoupeným agenturou K.
 4. Vzájemné platby
  Agentuře M náleží provize či odměna za spolupráci, není li konkrétní smlouvou upraveno jinak.
  Platby z jednorázových zakázek:
  Způsob vyplacení honoráře modelu bude upřesněn vždy na základě každé jednotlivé zakázky, a to následovně:
  1. agentura M na základě obdržené smlouvy vystaví fakturu agentuře K, která bude obsahovat výši honoráře modelu, výši své provize a další předem dohodnuté dohodnuté náklady.
  2. agentura K sama vyplatí modelu honorář v dohodnutém termínu a agentura M vystaví agentuře K fakturu pouze na vyčíslenou provizi a dohodnuté náklady. V případě dlouhodobého zastoupení modelu agentury M agenturou K se agentury dohodnuly na následujícím systému:
  3. Agentura K se zavazuje uhradit agentuře M provizi ve výši 10 % z hrubého příjmu modelu ze zakázek na tuzemském trhu, přičemž hrubým příjmem modelu se rozumí finanční plnění za činnost modelu před odečtením provize agentury K, účtované modelu.
  4. Agentura K se zavazuje uhradit 35 % z provize příslušející agentuře K, získané ze zakázek ze zahraničí nebo pro zahraniční agentury a klienty
  5. Agentura K je povinna hradit agentuře M provizi minimálně po dobu 1 kalendářního roku. Po uplynutí jednoho roku pak po takovou dobu, dokud příjmy modelu od agentury K nepřesáhnou příjmy od agentury M.
  6. Agentura K se zavazuje na základě písemné výzvy agenturou M písemně zaslat agentuře M výpis z příjmů modelu a výpis z příjmu provizí ze zahraničí, získaných zastupováním modelu agentury M, a to vždy do 30 dnů od přijetí žádosti, za podmínky splnění následných bodů g - h.
  7. Agentura M je povinna podat žádost o výpis honorářů vždy k 1. lednu a 1. červenci kalendářního roku,nejpozději však do 31.ledna nebo do 31. července. Nepodá li agentura M žádost v uvedeném termínu, je tato situace považována za zřeknutí se práva na tuto provizi v daném šestiměsíčním období bez náhrady.
  8. Za den nároku na zaplacení provize se rozumí den, kdy příslušná částka, jež je základem pro výpočet provize agentury, byla uhrazena agentuře K klientem.
  9. Agentury se mohou vyrovnat i jednorázově dojde li k takové dohodě. V tom případě uhradí agentura K agentuře M dohodnutou částku jako odstupné.
   Úhradou zanikají veškeré nároky agentury M na zastupování a příjmy z činnosti modelky v agentuře K.
 5. Vzájemná etika spolupráce
  S výjimkou dlouhodobé smlouvy o spolupráci mezi modelem, agenturou M a agenturou K nesmí agentura K kontaktovat model agentury M bez vědomí a souhlasu agentury M.
 6. Scouting agentury M pro agenturu K
  V případě, že agentura M realizuje pro agenturu K tzv. scouting a casting na vlastní náklady za účelem vyhledání nových tváří z regionu pro další zastupování modelů agenturou K,není agentura M povinna uzavírat s modely, zprostředkovanými agenturou M, smlouvu o zastoupení a zprostředkování.V takovém případě je dokladem o zprostředkování modelu agenturou M seznam se jmény modelů, předaný agentuře K před zahájením castingu. Agentura K bude respektovat právo na scoutský honorář dle bodů 4 a - i, popř 4 c - i. Agentura K pak může uzavřít s takovými modelkami plnou výhradní smlouvu bez dalších nároků scouta s výjimkou platby provizí podle podmínek 4 c - h.

ČLÁNEK V.
SMLOUVY O VÝLUČNÉM ZMOCNĚNÍ, ZASTOUPENÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, UZAVÍRANÉ MEZI AGENTUROU A MODELEM

Agentury se zavazují k uzavírání takových smluv, které jsou maximálně výhodné pro obě strany. Tyto smlouvy jsou autorizovány AAM. Smlouva musí obsahovat smluvní podmínky, hájící rovněž zájmy modelu. V tom případě pak hájí AAM taktéž práva agentury při porušení smluvních podmínek modelem.Asociace stanovila doporučené znění takových smluv. Agentury se zavazují ve vztahu k modelům k uzavírání takových smluv, které nejsou ve svých ujednáních v rozporu se smluvními podmínkami doporučené smlouvy AAM a reálnými požadavky na model.

Agentura se zavazuje, že bude s modelem uzavírat smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Smlouvy na dobu určitou může agentura uzavřít pouze v takovém případě, že ve smlouvě je uveden garantovaný minimální roční příjem modelky 10. 000 Kč ročně. Smlouvy na dobu určitou může agentura uzavřít pouze v případě prokazatelné finanční investice, nutné pro přípravu nebo rozvoj modelky, která je splatná činností modelky. Její výše je uvedená v této smlouvě a jsou stanoveny podmínky změny takové smlouvy na smlouvu s neurčitou výpovědní lhůtou v případě, že modelka plně uhradí své závazky vůči agentuře Z důvodu ochrany zájmů některých agentur může AAM udělit výjimku z podmínek uzavíraní smluv na dobu určitou, doloží li agentura tyto důvody a jedná se o prestižní všeobecně známou agenturu na českém trhu, která má dostatek zakázek pro takové modely.

ČLÁNEK VI.
OCHRANA ZÁJMŮ MATEŘSKÝCH AGENTUR

Agentury se zavazují, že budou respektovat etiku modelingu a postupovat společně při potírání negativních jevů v tomto oboru, ať již se jedná o neseriózní klienty, ostatní neseriózní agentury či modely. Modelová agentura, respektující etiku modelingu se zavazuje hájit rovněž práva ostatních takových agentur. Taková agentura se rovněž zavazuje k jednotnému postupu při hájení práv jiné agentury v případech, kdy model svým jednáním poškozuje práva mateřské agentury tím, že zatají svoji příslušnost k mateřské agentuře. Agentura se při konkurzech, castingu či sjednávání smluv s modelem zavazuje k dotazování modelu, zda nemá sepsánu smlouvu o výlučném zmocnění, zprostředkování či zastoupení s jinou agenturou. V případě, že model uvede svoji mateřskou agenturu a tato agentura je signatářem Kodexu, zavazuje se agentura k postupu dle článku IV. Etického kodexu AAM. V případě, že model zatají svoji příslušnost k mateřské agentuře a tato skutečnost vyjde později najevo, zavazuje se agentura ke spolupráci při řešení porušení etiky modelem. V tomto případě však agentura není povinna k proplácení podílu provize, protože o příslušnosti modelu k mateřské agentuře nevěděla. Doporučuje se, aby součástí smluv s modelem bylo prohlášení modelu, že není vázán žádnou výhradní smlouvou s jinou agenturou. Signatáři Kodexu nejsou povinni respektovat žádná ujednání Kodexu vůči agenturám, které nejsou signatáři Kodexu.

ČLÁNEK VII.
KURZY A ŠKOLY MODELINGU - stanovisko AAM

Agentura, která poskytuje jen kurzy modelek není považována za modelingovou agenturu.
Kurzy modelingu mohou dát začínajícím dívkám informace a důležitý know how pro činnost v modelingu. Kurzy mohou být pořádány agenturami, které vychovávají budoucí modely pro jejich budoucí uplatnění v modelingu v agentuře pořadatele kurzu, a to v oblasti činnosti jako model nebo hosteska. V takovém případě je agentura povinna nabídnout modelu smlouvu o smlouvě budoucí. Ve smlouvě se agentura zavazuje model po skončení kurzu zastupovat na základě výlučné smlouvy o zmocnění.Taková smlouva musí být v souladu s Etickým kodexem modelingu a garantovat modelu příjem minimálně ve výši kurzovného, pokud ovšem model splní veškeré podmínky takové smlouvy. (100 % účast na castinzích a akcích agentury). Jinou možností je absolvování kurzu modelem bez předchozí úhrady kurzovného a splacení ceny kurzu formou odpočtů z honorářů až do výše kurzovného.
Dále mohou být kurzy pořádány agenturami, které tak reagují na poptávku trhu a poskytují kurzy pro všechny zájemce o absolvování kurzu jako službu za úhradu, a to bez ohledu na budoucí možné uplatnění absolventa v agentuře pořadatele kurzu /tzv. komerční kurzy/. Pak musí být součástí smlouvy sdělení účastníkovi,že absolvování kurzu nezavazuje agenturu zastupovat účastníka v modelingu po skončení kurzu. Pořadatel musí mít s kandidátem řádnou smlouvu o absolvování kurzu a vzájemných povinnostech. Vyplývá li z předmětu smlouvy o absolvování kurzu formulace, že pořadatel provozuje "školu modelingu",je provozovatel povinnen doložit akreditaci od Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Vyplývá li z předmětu smlouvy o absolvování kurzu formulace, že pořadatel poskytuje " kurz ", je povinnen doložit živnostenský list s předmětem podnikání: " pořádání kurzů " v uvedené oblasti." Do kurzu mohou být přijímány adepti, kteří splňují požadavky na všeobecné uplatnění v modelingu, zejména pak věk 14 - 24 let, výška od 170 cm pro ženy, od 180 cm pro muže, vyvážená postava, dobrá pleť a pod. V předmětu smlouvy o absolvování kurzu musí být ostatní adepti informováni o snížení možnosti uplatnění v modelingu následovně:

 1. Účastník kurzu bere na vědomí, že pokud jeho výška nedosahuje 170 cm, je li ženou a 180 cm, je li mužem, jeho postava není vyvážená či v souladu s obecnými požadavky na modeling, snižují se jeho možnosti uplatnění v profesi manekýn, manekýna, nicméně se může uplatnit v oblasti hostess služeb, fotomodelingu či služeb jako modelu pro reklamu.
 2. V případě, že se jedná o komerční kurz, musí být součástí obecného ujednání uvedeno:
  "Účastník kurzu bere na vědomí, že absolvování kurzu nebo školy nezajišťuje uplatnění absolventa v agentuře provozovatele"

Lektoři v kurzech musí být prokazatelnými odborníky se zkušenostmi v daném oboru. Zejména v oblasti výuky chůze a praktických otázek modelingu musí být lektorem osoba s praxí z několikaletého působení v modelingu na minimálně celostátní úrovni. Pořadatel je povinnen na žádost účastníka kurzu informovat o lektorech a jeho zkušenostech, není však povinnen seznam lektorů uvést do smlouvy, a to z důvodu možných alternací.

ČLÁNEK VIII.
ZÁVĚR

Tento kodex je platný v České republice. Agentury, hlásící se k výše uvedeným principům, budou prezentovány ostatním subjektům jako agentury, respektující etiku modelingu a podnikání v tomto oboru. AAM se zavazuje podávat tyto informace všem třetím stranám, které se AAM dotazují na subjekty modelingu a hájit práva takových subjektů. Dokladem přihlášení se ke Kodexu modelingu v České republice je čestné prohlášení subjektů modelingu o přihlášení se k výše uvedenému Kodexu. Kodex může být měněn a upravován pouze valnou hromadou AAM. Agentura svým podpisem stvrzuje souhlas s principy Etického kodexu modelingu a zavazuje se jej respektovat.Podpis, adresa agentury, datum podpisu Kodexu

V případě, že Vaše agentura souhlasí s Etickým kodexem modelingu a má zájem být prezentována AAM jako agentura, dodržující KODEX, zašlete nám čestné prohlášení, které naleznete na níže uvedeném odkazu.

hlavní strana | ama | o nás | kontakt | aktuality | kalendář akcí | casting | agentury | ženy | muži | registrace | fotografové | soutěže | diskuze | miss
ENGLISH | ČESKY
© E-MODELING.CZ    webdesign & programming by SOVA NET, s.r.o.